MỴ NƯƠNG

Mỵ Nương là danh xưng được dùng trong thời Hồng Bàng để chỉ con gái của các vua Hùng。

阅读更多

ㄧㄧㄋ

U CƠ是一位不朽的山仙,與Lạc Long Quân結婚,生了一個卵囊,孵化了一百個孩子,統稱為Bách Việt,越南人民的祖先。

阅读更多

皮埃爾·哈德

PIERRE HUARD 是一位法國醫生(外科醫生和解剖學家)、醫學史學家和人類學家,長期在印度支那任職,

阅读更多